Mandate

(၁) အမည္ေပးထားသူအား ခ်က္လက္မွတ္ေရးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း။

လူတစ္ဦးက ၎၏ကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္ရန္ (ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္) စာျဖင့္ခြင့္ျပဳထားခ်က္။ လႊဲအပ္သူေသဆံုးေသာအခါ စိတ္မႏွံ႔သည့္အခါ (သို႔) လႊဲအပ္သူေႂကြးကၽြံေသာအခါ ရပ္စဲသြားသည္။

(၂) Mandater လႊဲအပ္သူ Customer က  ၎၏ကိုယ္စားဘဏ္တြင္ စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္၍ မည္ကဲ့သို႔ အသြင္းအထုတ္ လုပ္မည္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္နမူနာေပး၍ ခ်က္လက္မွတ္စသည္တို႔တြင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံေပးထားသည့္ ဘဏ္သို႔ ညႊန္ၾကားသည့္စာ။

ညႊန္ၾကားသူ ေသဆံုးေသာအခါ ေဒဝါလီခံေသာအခါ ႐ူးေသာအခါ (သို႔) ပူးတြဲစာရင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသူ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္လွ်င္ ရပ္စဲသည္။