Joint Account

(၁) ပူးတြဲစာရင္း၊ ဘဏ္တြင္ ဖြင့္ထားေသာစာရင္း၊ ႏွစ္ဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာစာရင္း။ စာရင္းအား ပိုင္ဆိုင္မႈကို နည္း(၂)နည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

(က) Joint Tenancy Account - ၎စာရင္းတြင္ ႏွစ္ဦး (သို႔) တစ္ဦးစီသီးျခားအခ်ိန္မေ႐ြး ေငြထုတ္/ေငြသြင္း လုပ္ႏုိင္သည္။

ပူးတြဲစာရင္းမွ တစ္ဦးဦးစာရင္းတြင္ ေငြထုတ္/ေငြသြင္း လုပ္ႏုိင္သည္။ တစ္ဦးဦးေသဆံုးသြားေသာအခါ က်န္ရစ္ေငြသည္ က်န္ရစ္သူသို႔ အလိုလုိေရာက္သြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Either or Survivor Ship စာပိုဒ္ပါ၍ စာရင္းဖြင့္ထားၿပီး ဖြင့္စဥ္ကပင္ ပူးတြဲသူတစ္ဦးဦး ေငြသြင္း/ေငြထုတ္လုပ္မည္ဟု ညႊန္ၾကားထားသည့္ စာရင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

(ခ) ဒုတိယပူးတြဲစာရင္းမွာ ႏွစ္ဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ား ပူးတြဲဖြင့္ၿပီး ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကို အားလံုးပူးတြဲေဆာင္႐ြက္သည့္ စာရင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့လွ်င္ က်န္ရစ္ေငြသည္ ပူးတြဲဖြင့္ထားသူအားလံုး ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ ေသဆံုးသူ၏ ပစၥည္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္႐ွိေနၿပီး အညီအမွ်ပိုင္ဆိုင္ေနသည္။ ၎ကို Tenancy Common စာရင္းဟုေခၚသည္။

(၂) (USA) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္တြင္ တာဝန္ယူသူအားလံုး ပူးေပါင္းဖြင့္ေသာစာရင္း။ ပူးတြဲစာရင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။