ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

လွ်ပ္စစ္ ေငြလႊဲစနစ္။

စာရင္းအခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲျခင္းကို သမ႐ိုးက် စာရြက္အေျခခံ ေငြေပးျခင္းအစား EFT ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ခ်က္လက္မွတ္ေရး၍ ေပးရမည့္အစား သံုးသည္။

(၁) ေငြေခ်းယူသူမ်ားသည္ အစဥ္အလာအတိုင္း ေခ်းယူရန္ ခက္ခဲေသာအခါ ေငြေၾကးေခ်းယူမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို မၾကာမဏ ဆံုးျဖတ္ရယူၾကသည္။ (သို႔) စံခ်ိန္ စံညႊန္း မကိုက္ညီေသာ ေငြေခ်းယူမႈနည္းစနစ္ျဖင့္ အခြင့္သာေကာင္းမြန

လွ်ပ္စစ္စနစ္ျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း။

အငွားဝယ္စနစ္။ စားသံုးသူ ေခ်းေငြတစ္မ်ိဳး။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအတြက္ ရထားေငြ၊ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေခ်းေငြဟု ေခၚသည္။ ကာလတိုအရင္းအႏွီးသည္ မခြဲေဝရေသးေသာ အျမတ္(သို႔) (Factoring) အေႂကြးမ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ ဘဏ္မွ ေခ်းယူေငြ

မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္ေသာ ေငြလဲႏွဳန္းေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ဆံုး႐ွံဳးနိုင္မႈ အႏၱရာယ္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ နိုင္ငံျခားေငြေၾကး အႏၱရာယ္ကို

(၁) အကာအကြယ္ယူရန္။

(၂) ေငြေၾကး (သို႔) အာမခံ (သို႔) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ ကတိတည္ေစရန္ ကုန္ပစၥည္း ရယူထားမႈ။

(၃) အာမခံထားေပးရန္။

ရပိုင္ခြင့္၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အာမခံစာခ်ဳပ္(သို႔)ျမဴနီစီပါယ္စာခ်ဳပ္မ်ားအား ေႂကြးၿမီအဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။

(၁) ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ေဆာင္မႈကို စိစစ္သူ၊ တစ္နည္း အာမခံပစၥည္း စိစစ္သူဟုလည္း ေခၚသည္။

ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဘဏ္က ေဖာက္သည္သို႔ ေခ်းရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္။

ခ်က္ခ်င္း ေပးေခ်ရန္မလိုပဲ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း(သို႔)ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေႂကြး၊ ဘဏ္ေႂကြး၊ စားသံုးသူေႂကြး၊ ႏွစ္ဘက္သြင္းစနစ္တြင္ ၿမီရွင္စာရင္း ေရးသြင္းျခင္

လုပ္ငန္းရက္။

(၁) လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ဘဏ္ဖြင့္ေသာရက္။ ျပကၡဒိန္ရက္မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြႏွင့္ တရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား မပါေပ။

Pages