ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

အေပးအယူမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကဒ္ျဖစ္ျပီး ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဘဏ္မွ လက္ခံထားေသာေငြလႊဲဘီလ္။

ႏို္င္ငံျခားျမီစားႏိုင္ငံရွိ ဦးေဆာင္ဘဏ္အုပ္စုတစ္ခုက ေၾကြးျမီျပန္ဆပ္ေရး ဇယားျပန္ဆြဲမႈအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေသာ ေကာ္မတီ။

ထိုအစီအစဥ္ကို ျမီစားႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသို႔ တင္ျပသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြ။ ၾကိဳတင္ေခ်းေငြ။

ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအား ေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား သက္ဆိုင္သည့္ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ

ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေလ်ာ့လဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရာင္းဝယ္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းတို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္း ပူးေပါင္းျခင္း (သို႔) ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပူးေပါင္းျခင္း။ အာမခံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အသက္အာမခံႏွင့္ ပင္စင္လုပ္ငန္း ပါဝင္လာသည္။

အစုအသစ္ ထုတ္ေဝမႈတြင္ ပိုလွ်ံစြာ ေငြသြင္းထားရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား Random ေရြးခ်ယ္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက အျပည့္အဝ ဝယ္ယူရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

၄င္းေခ်းေငြသည္ ေၾကြးဆပ္ဇယားမပါေသာ အိမ္ေပါင္ေခ်းေငြကို ေခၚသည္။

၄င္း အိမ္ေပါင္ေခ်းေငြကို သက္တမ္းေစ့သည့္အခါ ျပန္ဆပ္မႈကို အျပည့္အဝ အရင္းႏွင့္အတုိး ျပန္မဆပ္ေခ်။

ဘဏ္၏ အိမ္ေပါင္ေခ်းေငြမ်ား သက္တမ္းေစ့ခ်ိန္ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေျမာက္မ်ားစြာ ေပးဆပ္မႈ။

balloon သည္ ေၾကြးျမီကို ပယ္ဖ်က္သည္။

ေခ်း်ေငြ၏ ေနာက္ဆံုး(အရစ္)ေပးေငြျဖစ္သည္။

၄င္းေနာက္ဆံုးေပးေခ်မႈအရစ္သည္ ယခင္ ပံုမွန္ေပးခဲ့သည့္အရစ္ထက္ မ်ားသည္။

ေၾကြးေပးဆပ္မႈ ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုးကို ဆိုင္းငံ့သည့္ပံုစံ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔မွာ ေငြျပန္ဆပ္မႈ ပံုမွန္မရွိ။

သို႔ေသာ္ ေငြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြ။

ေခ်းေငြျပန္ေပးမႈတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေငြပမာဏ အမ်ားအျပားေပးသြင္းျခင္း။

လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္ စာရင္းညွိေပးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ Balancing Figure.

ရပိုင္ခြင့္မ်ားေရာင္းခ်ရာ၌ ေရာင္းရေငြသည္ စာရင္းရွိတန္ဖိုးထက္ ေက်ာ္လွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအခြန္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား။

လက္က်န္ရွင္းတမ္းအခ်ိဳး။ ကုမၸဏီ၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို လက္က်န္ရွင္းတမ္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ စစ္ေဆးသည့္အခ်ဳိးမ်ား။

လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သတ္မွတ္ရက္တြင္ (သာမန္အားျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွစ္ကုန္တြင္) ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကိုေဖာ္ျပထားေသာ ရွင္းတမ္းျဖစ္သည္။ အ႐ံႈးအျမတ္နွင့္ မဆိုင္ေပ။

ကုန္သြယ္မႈရွင္းတမ္း။ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပေသာစာရင္း။

၄င္းသည္ Balance of Payments ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္ပေငြယူ႐ွင္းတမ္း ေပးေငြႏွင့္ရေငြမ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ မဟုတ္ေသာကိစၥမ်ား၊ ပင္စင္ႏွင့္ရင္းႏွီးမႈမ်ား (အစိုးရႏွင့္ပုဂိၢဳလိက အားလံုး)ပါဝင္သည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီ၏ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေပးရန္တာဝန္ကို ကန္႔သတ္ထားေလသည္။ အစု ရွယ္ယာအားျဖင့္လည္း ကန္႔သတ္သည္။

Pages