ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (ဥပမာ- ခ်က္လက္မွတ္)၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။ ထိုေနာက္ေက်ာတြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ထိုစာခ်ဳပ္အား တရားဝင္အျခားသူတစ္ဦးသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖ

အစု။ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ပို္င္ဆုိင္မႈကိုေဖာ္ျပသည့္ ရပိုင္ခြင့္တစ္မ်ိဳး။

(ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း) အစိုးရ (သို႔) ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္း။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုပါကလည္း ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးျဖင့္ ဝယ္ယူရန္အသင့္ရွိေနသည္။

အာမခံ (သို႔) အသက္အာမခံေပၚလစီတစ္ခု။

၎တြင္ ေပးသြင္းေသာပရီမီယံအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ပိုင္ဆိုင္မႈ (Equities) မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးထားမႈ။

ပစၥည္းေပၚ အက်ိဳးခံစားခြင့္(သို႔) ပိုင္ဆိုင္မႈ။

(၁) သီးျခားေဈးကြက္တစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပံုမွန္အားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳသည့္ တစ္ရက္အတြင္း ေဈးႏွဳန္းအတက္အက် အမ်ားဆံုး ခြင့္ျပဳသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေဈးႏွဳန္း တည္ၿငိမ္မႈ

လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ခ်က္လက္မွတ္ ႏွင့္ Bill of Exchange တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၄င္းတြ

ဘဏ္တစ္ခုမွ အျခားဘဏ္တစ္ခုသို႔ စာ။ ၎စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုလွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသူသို႔ ေငြထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ (သို႔) စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ တစ္စံုတစ္ဦးအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည္။

ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္သည့္ (အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္) ကုမၸဏီအား ခ်ည္ေႏွာင္မႈ တစ္ခု။

(၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးေပၚမွ အတိုးနွဳတ္ယူၿပီး ေခ်းေငြ၊ လုပ္ငန္း ကာလတိုေခ်းေငြမ်ားတြင္သာ သံုးသည္။ ေငြေခ်းသူက စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပန္ေပးရသည္။

ဖက္ဒရယ္ Reserve မွ အသံုးျပဳေသာ အေခၚအေဝၚ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းအပ္ေငြျဖစ္၍ စုစုေပါင္းေခ်းေငြသက္တမ္း တိုးထားသည္။ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ လက္ခံထားသည္။

ဘဏ္ေၾကြး၊ ေခ်းေငြႏွင့္ေလွ်ာ့လဲေငြမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားက ခြင့္ျပဳသည္။

ေခ်းေငြမ်ားသည္ ဘဏ္၏ အဓိကဝင္ေငြ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္၏ ဝန္ေဆာင္ခေကာ္မရွင္၊ အႏၱရာယ္အရ အပိုေဆာင္း၍ အထူး အတိုးႏႈန္း(သို႔) ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံျခင္း။

ဘဏ္အခ်င္းအခ်င္းရရန္ ေၾကြးျမီမ်ား၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား စုေပါင္းစာရင္းရွင္းလင္း ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဏ္၏ ခ်က္လက္မွတ္၊ ထုတ္ေပးေသာဘဏ္ (Issuing bank) က ထုတ္ယူေသာ ခ်က္လက္မွတ္။

ဘဏ္မွ ေကာက္ခံသည့္ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားျဖစ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခားဘဏ္စရိတ္မ်ား၊ ေဖာက္သည္ထံမွ ေကာက္ခံသည့္ေငြ။

သတ္မွတ္ရက္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ေငြလက္က်န္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေငြလက္က်န္လက္မွတ္။ ကုမၸဏီအား စာရင္းစစ္သည့္အခါ ေတာင္းခံသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ ဘဏ္မ်ားအား ကဒ္သံုးခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေပးသည္။ ယခုေခတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကဒ္အသင္းမ်ား ဥပမာ-မာစတာကဒ္၊ ဗီဇာကဒ္တို႔သည္ အဓိကတာဝန္ (၄)ခုကို လုပ္ေပးသည္။

Pages