ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

ေဖာက္သည္ ေသဆံုးျခင္း။ ဘဏ္သည္ ေဖာက္သည္ တရားဝင္ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကားစာရလွ်င္ (သို႔) သတင္းစာမွ ေသဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ေတြ႔ရလွ်င္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းၾကားမႈဟု မွတ္ယူရမည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးမႈ ပ႐ိုဂ်က္မ်ား အကူအညီေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

(၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ အျခားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အခေၾကးေငြျဖင့္ ရယူႏိုင္ေသာ ဘဏ္တစ္ခု၏ ဝန္ေဆာင္မႈ။

Futures, Option, Swap စသည့္ အားလံုးႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အေခၚအေဝၚျဖစ္သည္။

(ေငြေၾကးပမာဏ) ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးအာဏာပိုင္မ်ား (ဗဟိုဘဏ္) က ထုတ္ေဝေသာ ေငြအေရအတြက္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၌ ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္ခု။

ဘဏ္လုပ္ငန္းခ်ိန္ၿပီးေနာက္ (သို႔) ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ကုန္သည္အပ္ေငြမ်ားအတြက္ အပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ကုန္သည္မ်ားေသာ့ျဖင့္ ဝင္ႏိုင္ေသာ ဘဏ္ေငြေလွာင္ခန္း။

ကုမၸဏီတစ္ခုက သူ၏ရွယ္ယာမ်ားအခ်ိဳ႕ (သို႔) အားလံုးကို ျပန္ဝယ္ႏိုင္ရန္ သူ၏ အစုရွင္မ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းသည့္တင္ဒါ။

ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန(၂)မ်ိဳးရွိသည္။

ေငြလႊဲစာတမ္း။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳ ေငြလႊဲစာတမ္း၏ အမ်ားဆံုးသံုး ပံုစံျဖစ္သည္။ အမည္ေပးထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူသုိ႔ ေငြထုတ္ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေရားခ်သူ(သုိ႔) ၄င္း၏ ကုိယ္စ

တာဝန္ယူထားခ်က္မ်ား သက္တမ္းေစ့ေသာအခါ ေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ စားသံုးသူ ေခ်းေငြတြင္ အရစ္မ်ားေပးဆပ္ရန္ ဆက္တိုက္ပ်က္လွ်င္ ၄င္းကို Delinquent ေပါ့ေလ်ာ့သူဟု သတ္မွတ္သည္။ Open-end credit စာရင္း၊ ဥပမာ ဘဏ္၏ၿမီရွင္

(၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ စာပုိဒ္တစ္ခု။ ဥပမာ-ေခ်းေငြအား အျပည့္အဝေပးဆပ္ၿပီးပါက အာမခံေပးထားေသာပစၥည္းမ်ားအား ေငြေခ်းယူသူက ျပန္ေရြးပုိင္ခြင့္႐ွိသည္။

(၁) Repurchase Agreement ျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ဝယ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ဥပမာ-လုပ္ငန္း ရွင္သည္ သူ႔လုပ္ငန္း၏အစုမ်ားကို ရင္းႏွီးကုမၸဏီသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ၿပီးသည့္အခါ ေစ်းႏႈ

တစ္ဦးတည္းကုန္သည္မ်ား အစုစပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ရႏိုင္ေသာ ညွိႏိႈင္းခြင့္ရွိသည္။

သီးျခား လုပ္ငန္းဧရိယာကုိ ညွိႏွိဳင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏အလံုးစံုတိုးတက္ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ။ ၄င္းက လုပ္ငန္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားက

အာမခံစာခ်ဳပ္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံသည့္ ထိုအာမခံစာခ်ဳပ္လက္မွတ္အား လက္ဝယ္ရွိသူျဖစ္သည္။  အာမခံစာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား။ ထိုသို႔ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ လက္ေျပာင္းရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုေခ်

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကုမၸဏီကို မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပးရန္ရွိ ေႂကြးၿမီမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေၾကျငာသည့္ေန႔မွ (၁၂)လထက္ မေက်ာ္ေသာကာလအတြင္း ေပးဆပ္မည္ျ

ဘဏ္၏အရန္ေငြ။ ဘဏ္၏အပ္ေငြမွ အထူးကိစၥအတြက္ ခြဲေဝထားေငြ၊ Legal Reserves တရားဝင္အရန္ေငြသည္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဘဏ္မ်ားက အတိုးမရွိအပ္ေငြအျဖစ္ ထားရေသာရန္ပံုေငြ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ေငြသားအျဖစ္လည္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၊ ေငြေၾကးေဈးကြက္ (သုိ႔) ကုန္ပစၥညး္ေဈးကြက္တြင္ေရာင္းဝယ္သည့္အခါ ေဈးႏႈန္းမ်ားက်မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္သူ။ Bear Market ဆိုသည္မွာ ေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနေသာ (သုိ႔) က်ဆင္းမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေနေသာ ေဈးကြ

ဘဏ္ၿပိဳလဲမႈ။ လိုင္စင္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေၾကြးမ်ားေပးရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ (လူမႈစားရင္းအျဖစ္ ခံယူေသာ) ဘဏ္အားပိတ္ျခင္း ။ ၄င္းစနစ္အရ အသြင္းကူးေျပာင္းရာတြင္ အျခားဘဏ္ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ဝင္ေရာက္၍

တာဝန္ယူေရာင္းခ်မည့္သူ (underwriter) မ်ား၏ အျပတ္ဝယ္ယူမႈမွတစ္ဆင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း။

Pages