ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

Cap

(၁) အတိုးႏႈန္း Cap - ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးေခ်းေငြတြင္ မူလေငြေခ်းရန္ ညွိႏိႈင္းမႈ။

စာရင္းေရးသြင္းနည္း အယူအဆျဖစ္ၿပီး စာရင္းေရးသြင္းသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစသည္။

ေခ်းေငြအတြက္ (သို႔) ေႂကြးၿမီျပန္ေပးေရးအတြက္ အာမခံအျဖစ္ ဖန္တီးထားသျဖင့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္။

လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာစာခ်ဳပ္ (ခ်က္လက္မွတ္ (သို႔) Note (သို႔) Draft (သို႔) Bill) အား စိတ္႐ွင္းလင္းစြာျဖင့္ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးအတြက္ ရ႐ွိထားၿပီး ၎ လႊဲေျပာင္

အကာအကြယ္ / အကာအကြယ္ယူျခင္း။ ေဈးကြက္တြင္း ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ရန္ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာ(အကာအကြယ္)။

(Contingent Contract) ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဝယ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္။ ၎တြင္ ဝယ္ယူေသာအခ်ိန္အတြင္း ေငြအားလံုး အလံုးအရင္းလိုက္ေပးသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုပါက ေနာက္ထပ္ေပးရန္ (Writing age

ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ (သို႔) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ တရားမနစ္နာမႈ၊ ရပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း။

ဘဏ္တစ္ခုသည္ ႀကိဳတင္ဝယ္ (သို႔) Standby Commitment ျဖင့္ Secondary Market သက္တမ္းမျပည့္ေသာ ေခ်းေငြကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ အကာအကြယ္ယူသည့္ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

(၁) ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္ခုသည္ စေတာ့ပိုင္႐ွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအက်ိဳးစီးပြားမွ ေပးရန္မ်ားႏႈတ္ၿပီးတန္ဖိုး၊ Equity ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသားတင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တန္ဖိုး ဟုလည္းေခၚသည္။

အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ Ordinary Shares မ်ား ျဖစ္သည္။

ေဈးကြက္အတိုးႏႈန္းမ်ား (Market Interest Rate) မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ (ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) ဗဟိုဘဏ္အား အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္အတိုးႏႈန္းတြင္

(၁) အဓိကဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဝးလံေသာ ျပည္နယ္တြင္ တည္႐ွိသည့္ (Unit Banking) ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ အာမခံစာခ်ဳပ္အား မေရာင္းဝယ္မီ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း အခ်က္အလက္မ်ား။

ေ႐ႊစံခ်ိန္စနစ္သည္ ေ႐ွးယခင္ကသံုးခဲ့ေသာ ေငြေၾကးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးယူနစ္အား ေ႐ႊျဖင့္ပံုေသသတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) ပူးတြဲစာရင္း၊ ဘဏ္တြင္ဖြင့္ထားေသာစာရင္း၊ ႏွစ္ဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာစာရင္း။ စာရင္းအား ပိုင္ဆိုင္မႈကို နည္း(၂)နည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏို္င္သည္။

အက်ိဳးတူရန္ပံုေငြ၊ ၎ကို Flexible Fund ေျပာင္းလဲရေသာ ရန္ပံုေငြ ဟုလည္းေခၚသည္။

(၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ အရာ႐ွိမ်ားသည္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရမည္။ သာမန္လူကို စိစစ္တန္ဖိုးျဖတ္သကဲ့သို႔ သတိထားေဆာင္႐ြက္ရမည္။

ေငြထုတ္သူ ေသဆံုးလွ်င္ ေသဆံုးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမွ ဆံုးျဖတ္သည္။ ေသဆံုးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ တင္ျပလာေသာခ်က္မ်ားအား "ေငြထုတ္သူ ေသဆံုးၿပီး" ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခ်က္ကိုျပန္ေပးရမည္။

စုစုေပါင္း ေပးဆပ္ရန္ေငြအတြက္ အတိုးေပးသြင္းရန္ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္ေသာ္လည္း အတိုးမ်ားေပးရန္အတြက္ ေငြလံုေလာက္မႈမ႐ွိသည့္အခါ ေခ်းေငြ၏ မူလအရင္းတိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) ေငြေခ်းယူသူ၏ သိကၡာသမာဓိကိုအေျခခံ၍ေပးေသာ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြ။ ၎ကို Character Loan ဟုေခၚသည္။

Pages