ေန႔စဥ္ (စကားလံုး/ေဝါဟာရ) မ်ား

Gilt = ပံုေသအတိုး႐ွိေသာ အာမခံစာခ်ဳပ္ (သို႔) စေတာ့။

Gap

အတိုးႏႈန္းထိခိုက္လြယ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (Interest Sensitive Assets) (ဥပမာ - ေခ်းေငြမ်ား)ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းထိခိုက္လြယ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား (Interest Sensitive Liabilities)

ဘဏ္တစ္ခု၏ ေငြေၾကးအင္အားကို တိုင္းတာမႈတစ္ခု။

၎အရ ေခ်းေငြအတြက္ အရန္ထားေငြမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အျခားလက္က်န္႐ွင္းတမ္းျပင္ပ႐ွိ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည္။

(၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအား အခြင့္အာဏာေပးအပ္မႈ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ Letter of Hypothecation ဘဏ္အား အေပါင္ေပးထားေသာ ပစၥည္းအား ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ေပးသည္။

(OBU) (Shell Branch) ၎ကို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးစင္တာ႐ွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခုက ပိုင္သည္။

တရား႐ံုးမွ ကုမၸဏီစာရင္း႐ွင္းဖ်က္သိမ္းရန္ ခန္႔ထားေသာပုဂၢိဳလ္(သို႔) ကုမၸဏီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ခန္႔ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔) ၿမီ႐ွင္မ်ားက ခန္႔ထားေသာပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီမျဖစ္မေန ဖ်က္သိမ္းရသည့္ကိစၥတြင္ စာရင္း႐ွင္ဖ်က

ဘဏ္မ်ား၊ စေတာ့ပြဲစားမ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ Unit Trust မ်ား၊ ပင္စင္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မ်ား စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အႀကံေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္မာ်း၊ ကုန္စည္မ်ား စ

Internet World Wide Web-ကမၻာတစ္ဝွမ္း ကြန္ယက္၊ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္မႈ။ Internet ဘဏ္စနစ္သည္ ပံုမွန္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ထားသည္။ အင္တာနက္ဘဏ္သည္ ေဖ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ဘရက္တန္ဝု၌ က်င္းပေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဖရန္႔အရဖြဲ႔စညး္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြလြဲႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေစျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္မႈ အတားအဆ

(၁) တရားဝင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္။ ၎စာခ်ဳပ္တြင္ အာမခံေပးသူက သတ္မွတ္ေငြကို အျခားသူတစ္ဦးသို႔ ေပးရန္သေဘာတူ ကတိေပးသည္။ အာမခံထားသူ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး (အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္္) အာမခံထားသူ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈအတြ

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအခ်ိဳးမ်ား။

သာမန္ဘဏ္လုပ္ငန္းကို အိမ္႐ွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဘဏ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ Internet မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေငြထုတ္ေငြသြင္းလုပ္ေသာစနစ္။

Futures (သို႔) Option စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဝယ္သူက ဝယ္ယူေသာအ႐ြယ္အစား တိုးျမွင့္ေသာအခါ မူလအပ္ေငြတိုးေပးရန္ လိုအပ္မႈ၊ (သို႔) မာဂ်င္ကိုေပးရန္လိုအပ္မႈ၊ (သို႔) ေဈးကြက္ေဈးႏႈန္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ အရင္းတိုးပြားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား။

ထုတ္ေဖာ္ေျပာမႈ။ (၁) ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ေႂကြးၿမီစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏ်ွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေခ်းမည့္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈသ

(၁) ေခ်းေငြတြင္ ေခ်းေငြမ်ား (သို႔) ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေငြေခ်းသူအုပ္စုအမ်ားသို႔ ခြဲေဝေခ်းထားျခင္း။ သို႔ျဖင့္ ေခ်းေငြတစ္ရပ္လံုး၏ အရည္အေသြးသည္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ ရွိေနေစၿပီး ဝင္ေ

ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ (၁) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေခ်းေငြမ်ား၊ အရစ္က်ေခ်းေငြမ်ား (သို႔) အေပါင္ေခ်းေငြမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ၊ သတ္မွတ္အတိုးႏႈန္းျဖင့္ေခ်းရန္ ေငြထုတ္ေငြေခ်းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္။

(၁) ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ကာလ။ ေငြေပးသြင္းရန္ အခ်ိန္ေစ့ၿပီးေနာက္ ေငြေပးသြင္းရန္ အခ်ိန္ပိုေပးသည့္အခ်ိန္။

(၁) Trust စာရင္းအျဖစ္ မိဘမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အပ္ႏွံ၍ ဖြင့္ထားေသာစာရင္း။ ကေလးငယ္သည္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို စာရင္းႀကီးၾကပ္သူ (Trustee) မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈမ႐ွိဘဲ လႊဲေျပာင

ဘဏ္တစ္ခု၏ ခိုင္မာမႈကို တိုင္းတာမႈ။ အဓိပၸါယ္မွာ -

C = Capital- မတည္အရင္းအႏွီး အေျခအေန၊ မတည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ိဳး။

Pages