ယေန႔အတြက္ စကားလံုး/ေဝါဟာရ

Lead and Lags

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါသည့္ စာသား (သို႔) ကုမၸဏီတစ္ခုအား ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ တာဝန္မ်ား သူ၏ကုန္သြယ္ဖက္မ်ား (သို႔) ႏိုင္ငံျခားလက္ေအာက္ခံဌာနခြဲသို႔ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ (Lead)  အျမန္ရ႐ွိေစရန္ (သို႔) (Lag) ေနာက္က်ေစရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္။

ေစာ၍ေပးရန္ (သို႔) (Lag) ေနာက္က်ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ ေစာ၍ေပးရန္ (သို႔) ေနာက္က်ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဘီလ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေငြေၾကး၏ ခုိင္မာမႈေပၚ ကုန္သြင္းသူ၏ အျမင္ေပၚ မ်ားစြာတည္ေလသည္။

အကယ္၍ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိုးရိမ္ရလွ်င္ ကုန္သြင္းသူက သူ၏ေပးေခ်ရန္ေငြကို အျမန္ေပးေခ်ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။